องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
      อาชีพ
         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ทำไร่พริก ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป

      หน่วยเศรษฐกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 11 แห่ง
2. โรงสีข้าว   34 แห่ง
3. โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง
4. ร้านค้า 147 แห่ง