องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริการส่วนตำบลหินดาด [ 17 พ.ค. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง กรณีผู้อำนวยการกองคลังลา/ไปราชการ/ป่วย/ไปฝึกอบรม ฯลฯ [ 17 พ.ค. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]16
5 ประชาสัมพันธ์ สื่อสิทธิมนุษยชน [ 27 มี.ค. 2567 ]14
6 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]20
7 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 1 มี.ค. 2567 ]17
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 14 ก.พ. 2567 ]3
9 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]58
10 ให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]40
11 ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗ ฯ [ 2 ม.ค. 2567 ]22
12 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]97
13 ประชาสัมพันธ์ ประมวลสรุปหนังสือ/รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]91
14 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]95
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]57
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 27 พ.ย. 2566 ]19
17 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]177
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]53
19 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]116
20 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2566 ]2
21 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]128
22 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 ของ อบต.หินดาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]128
23 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 27 ต.ค. 2566 ]213
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]102
25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]4
26 เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ2568 [ 5 ต.ค. 2566 ]84
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]150
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]151
29 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]88
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]55
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]23
32 สถิติและข้อมูลการใช้งานสนานกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่องค์การบริหารสวนตำบลหินดาด [ 30 ก.ย. 2566 ]0
33 การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2566 ]71
34 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาเล็ก [ 7 ก.ย. 2566 ]62
35 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 [ 6 ก.ย. 2566 ]72
36 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 [ 4 ก.ย. 2566 ]66
37 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 31 ส.ค. 2566 ]64
38 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 21 ส.ค. 2566 ]71
39 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 21 ส.ค. 2566 ]68
40 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 26 ก.ค. 2566 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11