องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 421 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 1 มี.ค. 2567 ]4
2 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]30
3 ให้ยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]11
4 ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗ ฯ [ 2 ม.ค. 2567 ]12
5 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]68
6 ประชาสัมพันธ์ ประมวลสรุปหนังสือ/รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]55
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]64
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]43
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 27 พ.ย. 2566 ]10
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]150
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]43
12 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]91
13 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]96
14 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 ของ อบต.หินดาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]95
15 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 27 ต.ค. 2566 ]148
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]79
17 เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ2568 [ 5 ต.ค. 2566 ]69
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]116
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]114
20 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]78
21 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]46
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
23 การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2566 ]64
24 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาเล็ก [ 7 ก.ย. 2566 ]50
25 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 [ 6 ก.ย. 2566 ]62
26 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 [ 4 ก.ย. 2566 ]57
27 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 31 ส.ค. 2566 ]55
28 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 21 ส.ค. 2566 ]62
29 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 21 ส.ค. 2566 ]58
30 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 26 ก.ค. 2566 ]48
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]59
32 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 14 [ 10 ก.ค. 2566 ]58
33 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 [ 4 ก.ค. 2566 ]59
34 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 [ 4 ก.ค. 2566 ]48
35 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]78
36 ขออนุมัติใช้เงินสะสม (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]56
37 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]80
38 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กรณปลัดลา/ไปราชการ/ป่วย/ไปฝึกอบรมฯลฯ [ 12 มิ.ย. 2566 ]56
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]68
40 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11