องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

              คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล     หินดาด มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาดมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการบริการประชาชนอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี            มีจิตบริการและดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล           เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ”

 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

 

          ๑) บริหารงานและปฏิบัติงานด้านหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

         ๒) ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและนิยมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ

      ๔) เชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

       ๕) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :