องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

          ด้วย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ  ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ  และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการออกประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้ง“ข่าวประชาสัมพันธ์” ให้รับทราบต่อไป     เอกสารประกอบ

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :