องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

                 ด้วย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม๐๐๑๗.๕/ว ๘๘๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญ  ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ  และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  

                   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการออกประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งให้ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :