องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 ก.ย. 2566 ]51
2 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ก.ย. 2566 ]44
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ก.ย. 2566 ]44
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 13 ก.ค. 2566 ]44
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]55
6 ประมวลจริธรรมสมาชิสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]52
7 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ว่าด้วยการดำเนินการ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2566 ]84
8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2566 ]64
9 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2566 ]67
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]136
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 8 เม.ย. 2565 ]138
12 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]138
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 8 เม.ย. 2565 ]146
14 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]149
15 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]137
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554) [ 8 เม.ย. 2565 ]50
17 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.พ. 2565 ]175
18 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]161
19 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]159
20 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]167
21 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 4 ก.พ. 2565 ]154
22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]304
23 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 31 พ.ค. 2564 ]290
24 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]293
25 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]296
26 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]290
27 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]271
28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]292
29 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]271
30 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2564 ]279
31 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]280
32 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]282
33 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]273
34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]313
35 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]264
36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 เม.ย. 2564 ]273
37 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2564 ]269
38 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 28 เม.ย. 2564 ]261
39 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพรบ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 [ 28 เม.ย. 2564 ]247
40 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 28 เม.ย. 2564 ]254
 
หน้า 1|2