องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

                  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทาง และมาตรการสู่การปฏิบัติโดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส     ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

                ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ภาคผนวก
บันทึกข้อความ (๑)
บันทึกข้อความ (๒)
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :