องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือการให้บริการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

    รายละเอียดข่าว

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอแนะ ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป นั้น

          กองคลัง ได้มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการให้บริการงาน ต่อไป 

        เอกสารประกอบ

คู่มือการให้บริการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :