องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 


  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์ ภายในตำบลหินดาด[วันที่ 22 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 18]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 5 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 67]
 
  การจัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕[วันที่ 1 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 48]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 29 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 180]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 15 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจกรรม เข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)[วันที่ 27 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 164]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายกสุวิช คมพัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดไปปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด[วันที่ 19 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 231]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 8 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก[วันที่ 12 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 122]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินกิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 12 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรม รณรงค์ "ต่อต้าน คอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย" และ "งดรับ งดให้ NO GIFT POLICY" [วันที่ 12 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 112]