องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 264 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ม.ค. 2565    การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลหินดาด 5
  11 ม.ค. 2565    การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด 14
  5 ม.ค. 2565    ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 24
  5 ม.ค. 2565    ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 27
  4 ม.ค. 2565    แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 26
  4 ม.ค. 2565    แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 22
  2 ธ.ค. 2564    ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 28
  15 ต.ค. 2564    ประกาศอบต. หินดาด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย และแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 67
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 71
  6 ต.ค. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 59
  4 ต.ค. 2564    ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หินดาด และนายก อบต.หินดาด 61
  2 ก.ย. 2564    ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 94
  27 ส.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 98
  27 ส.ค. 2564    ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 75
  5 ส.ค. 2564    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 95
  19 เม.ย. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 200
  1 เม.ย. 2564    ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 174
  1 เม.ย. 2564    ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 171
  4 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 183
  1 ก.พ. 2564    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 23


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]