องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 35
  1 เม.ย. 2564    ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 22
  1 เม.ย. 2564    ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 21
  4 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 14
  22 ม.ค. 2564    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 116
  19 ม.ค. 2564    เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ 80
  21 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ 83
  21 ธ.ค. 2563    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ 70
  23 ต.ค. 2563    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต. ประจำปี 2563 14
  14 ต.ค. 2563    ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 21
  2 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 98
  31 ส.ค. 2563    เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บประจำปี พ.ศ.2563 112
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 97
  19 ส.ค. 2563    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 100
  7 ส.ค. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 95
  16 ก.ค. 2563    การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 87
  30 มิ.ย. 2563    เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่๑ 87
  1 มิ.ย. 2563    ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแแบบประเมินจาก ITA 104
  28 พ.ค. 2563    ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ 91
  1 พ.ค. 2563    ประกาศ-ภ.ด.ส.3-รายตำบล 113


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]