องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

             เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในมิติที่ ๑ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมสุจริต และในมิติที่ ๒ เรื่อง การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เพื่อการเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          อบต. หินดาด ได้ ดำเนินการจัดทำมาตรการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ดังนี้

          ๑)  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๒)  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ

              พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๓)  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๔)  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๕)  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๖)  มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    

          ๗) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          ๘) มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

           จึงเเจ้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป     เอกสารประกอบ

มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :