องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปิดทางน้ำเข้าสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓
  การลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชนเพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์
  การเปิดศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation ของ อบต. หินดาด เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ เข้ารักษาในโรงพยาบาล

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


2 ก.ย. 2564 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
27 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
27 ส.ค. 2564 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
19 เม.ย. 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
4 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านค่ายทะะยิง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านท่าขี้เหล็ก 2 หมู่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุงเรือง หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระ

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552