องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  การลงพื้นที่ตรวจสอบการขอติดตั้งโวลท์เตจเรกูเลเตอร์ (AVR)
  โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “ชาวหินดาดร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านร้องคัดค้านการจัดทำโครงการก่อสร้างต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลหินดาด อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


19 เม.ย. 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
1 เม.ย. 2564 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
4 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
22 ม.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
2 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชน...
2 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร...
1 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง...
 

 

 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
10 พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยง โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระ

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552