องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์ ภายในตำบลหินดาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
  การจัดโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


22 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ภายในตำบลหินดาด
10 ส.ค. 2565 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลหินดาด จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดโลกร้อน และเพื่อเป็...
12 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565
8 ก.ค. 2565 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
4 ก.ค. 2565 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
22 มิ.ย. 2565 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด
15 มิ.ย. 2565 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
28 ก.ย. 2565 ประกาศเรื่องบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้
19 ก.ย. 2565 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ...
19 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14 สายภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจา...
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริก...
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งเสาไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโโรงเรี...
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552