องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  กิจกรรมการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  กิจกรรมการตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทภาคประชาชน
  กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนา

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


26 ม.ค. 2565 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลหินดาด
11 ม.ค. 2565 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด
5 ม.ค. 2565 ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
5 ม.ค. 2565 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
4 ม.ค. 2565 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
4 ม.ค. 2565 แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
2 ธ.ค. 2564 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ...
15 ต.ค. 2564 ประกาศอบต. หินดาด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย และแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565
21 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0037
20 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ขพ-3775 นม...
4 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้น อ.1 - ป. 6 โรงเรียนในเขต ...
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด ทั้ง 5 แห่ง ...
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552