องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

     
  นางสาวสุปราณี มองขุนทด  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง นางสาวโชติรส  พิศนอก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรนุช เรียนชารี
นางสาวสุนีรัตน์  วิสุทธิวราพันธ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ว่าง
นางสาวพิมพ์ประวีณ์  อรรถสิงห์ ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด นางสาวภิรษา  กลางสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
   
นางนิภาพร มวมขุนทด 
นายเอกคณิต  มวมขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้