องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองคลัง

     
  นางสาวสุปราณี มองขุนทด  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
ระดับต้น
 (ว่าง) นางสาวสุรีภรณ์ จึงรุ่งชัยวัฒนา นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการนางจรินทร์ ภาวจันทึก นางสาวนันท์รวี กุลฐิติธนศักดิ์ (ว่าง)
นักวิชาการคลัง
(ปก/ชก)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)(ว่าง) นางนิภาพร มวมขุนทด นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปนิษฐา พรภิญโญ
นายเอกคณิต  มวมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้