องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

     
  นางสาวสุปราณี มองขุนทด  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
ระดับต้น
 นางทัศนา  ศรีประเสริฐ
นางอัญชัน  มำขุนทด
นางสาวธัญชนก  ชำนาญมะเริง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ปฏิบัติการนางจรินทร์ ภาวจันทึก นางสาวนันท์รวี กุลฐิติธนศักดิ์ (ว่าง)
นักวิชาการคลัง
ระดับ ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)นางสาวแก้วตา  กือสันเทียะ
นางนิภาพร มวมขุนทด นางสาวสุภาวดี  มืมขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับ ชำนาญงานนางสาวปนิษฐา พรภิญโญ
นายเอกคณิต  มวมขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรขุนทด


ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง