องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

สำนักปลัดนางสาวอริศรา ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน)
                                                                                                           
                                                                                                          นางลักษณา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
                                                                                                    นักวิชาการตรวจสอบภายใน
                                                                                                      ระดับ ชำนาญการ

นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
                                              
                         
        
     
น.ส.หทัยชนกส์ กรกชกร
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติการ
นางสาวฤติมา ซอมขุนทด
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

    นายเอนก ศรีกำปัง
 นักวิเคราะห์นโยบาย   
      และแผน        
    ระดับชำนาญการ
นายศิริชัย ไขขุนทด
นิติกร
ระดับ ชำนาญการ
จอ.เกียรติศักดิ์ เนตรคุณ
       จพง.ป้องกันฯ
    ระดับ ชำนาญงาน

   

     
นางสาวภิญญดา วรกิจธนล
     เจ้าพนักงานธุรการ
     ระดับ ชำนาญงาน

นางสาวอาภาพร  กิจขุนทด
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
        (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
      นโยบายและแผน

 นายกัมปนาท เปสันเทียะ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
  (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยจพง.ป้องกันฯ
          
  นายธงชัย ภูมิโคกรักษ์  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง   
    พนักงานขับรถยนต์     นายบูรพา ถ้ากลาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

  

     

 นายพิพรรธ์กุล บำรุงเมือง 
    พนักงานจ้างทั่วไป     ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

      นายณัฐพงษ์ ชาญสูงเนิน
    พนักงานจ้างทั่วไป     
     ตำแหน่ง ภารโรง

        นางยุพา เตียนจันทึก
    พนักงานจ้างทั่วไป
     ตำแหน่ง คนงาน

         นางวัชรี เบาขุนทด
    พนักงานจ้างทั่วไป
     ตำแหน่ง คนงาน

        นายวันชัย บ้ำสันเทียะ
    พนักงานจ้างทั่วไป
     ตำแหน่ง คนงาน

     
นางสาวอภิญญา มักขุนทด
    พนักงานจ้างทั่วไป
     ตำแหน่ง คนงาน