องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]7
2 ประมวลจริธรรมสมาชิสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]8
3 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ว่าด้วยการดำเนินการ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2566 ]18
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2566 ]15
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 ม.ค. 2566 ]16
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]89
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 8 เม.ย. 2565 ]85
8 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]90
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 8 เม.ย. 2565 ]94
10 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]91
11 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ [ 8 เม.ย. 2565 ]89
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.พ. 2565 ]127
13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]113
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]105
15 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 4 ก.พ. 2565 ]112
16 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 4 ก.พ. 2565 ]107
17 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]251
18 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 31 พ.ค. 2564 ]238
19 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]246
20 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]251
21 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 30 เม.ย. 2564 ]241
22 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]227
23 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]244
24 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]220
25 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2564 ]227
26 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 29 เม.ย. 2564 ]233
27 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]230
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]221
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]232
30 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 29 เม.ย. 2564 ]218
31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 28 เม.ย. 2564 ]223
32 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28 เม.ย. 2564 ]221
33 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 28 เม.ย. 2564 ]209
34 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพรบ. ทะเบียนพาณิชย์ 2499 [ 28 เม.ย. 2564 ]204
35 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 28 เม.ย. 2564 ]205
36 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 28 เม.ย. 2564 ]208
37 ประมวลกฎหมายที่ดิน [ 28 เม.ย. 2564 ]205
38 ประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์ [ 28 เม.ย. 2564 ]205
39 ประมวลกฎหมายอาญา [ 28 เม.ย. 2564 ]206
40 พระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 28 เม.ย. 2564 ]195
 
หน้า 1|2