องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 142
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 140
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 142
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 142
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 142
  31 พ.ค. 2564    พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 143
  30 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 141
  30 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 143
  30 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 142
  29 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 140
  29 เม.ย. 2564    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 141
  29 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 138
  29 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 143
  29 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 141
  29 เม.ย. 2564    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 143
  29 เม.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 140
  29 เม.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 147
  29 เม.ย. 2564    ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 138
  28 เม.ย. 2564    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 143
  28 เม.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 138


หน้าที่ 1 [ 2 ]