องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ  กลาง)
 โทร.089-8444909


นางสาวอริศรา  ปักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ ต้น)
 โทร.099-1419787
 
นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
นางสาวสุปราณี มองขุนทด
นายปัญญา  ผันดอนดู่
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ  ต้น)
 โทร.091-0135000
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ  ต้น)
 โทร. 089-8475134
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ  ต้น)
 โทร.089-8476636


นายภาคภูมิ เมยขุนทด
นายณัฐพงศ์ เตียนจันทึก
นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ ต้น)
 โทร.091-7706709
นักวิชการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  ต้น)
 โทร.065-6829987
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ  ต้น)
  โทร.098-3378079