องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)
   
 นายพงศักดิ์  อัศวเมธีการญจน์  นายพิทักษ์ไทย พินิจ
 นักพัฒนาชุมชน ระดับ  ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับ  ปฏิบัติงาน
   
 นายรัตนกานต์  ทับขุนทด  นางสาวอภิรดี หาดขุนทด
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน