องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางสายฝน  คงขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)

   
 นายพงศักดิ์  อัศวเมธีการญจน์  นางสาวนฤมล พิมพ์ขุนทด
 นักพัฒนาชุมชน
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับ ปฏิบัติการ ระดับ ปฏิบัติงาน
   
 
 นายรัตนกานต์  ทับขุนทด (ว่าง)
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน