องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองช่างนายปัญญา  ผันดอนดู่
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ  ต้น)
นายโกมินทร์  แสดใหม่
นายสมภพ  เกตขุนทด
นายช่างโยธา  ระดับ  ชำนาญงาน
นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน
   นายรัฐพงษ์  เบี้ยกลาง นางขวัญเรือน   เรียนขุนทด
  นายช่างโยธา ระดับ  ชำนาญงาน 
 เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ปฏิบัติงาน
นายเจริญชัย ฤาชา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา