องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายณัฐพงศ์ เตียนจันทึก
นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  ต้น)
 


นางชุติมา   ตาดี
นายพนม เกงขุนทด 
นางวิภาดา คูณทวีสินทรัพย์
ครู  ระดับ  คศ.๑ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก)

ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ  ครูผู้ช่วย

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  หมู่  ๑)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนิลยา สาจันทึก
นางสาวจิราพร  ฝ้ายจันทึก
นางหนูกาญ เติมต้น
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำหน่ง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ผู้มีทักษะ)  
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านหินดาด)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(ผู้มีทักษะ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้)

นางกัลยาณี เดิดขุนทด
นางสาวสายพิน ภูมิโคกรักษ์ นางพราวพิรุณ  มอมขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(ผู้มีทักษะ)
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้)
พนักงานจ้างทั่วไป  
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านหินดาด)
พนักงานจ้างทั่วไป  
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง)

  นางภัทราพร เติมพันธ์ นางสาวสลัลพร จั่นขุนทด
นายจรัญ แจ่มจำรัส
พนักงานจ้างทั่วไป  
 ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศูนย์ฯ อบต.หินดาด)
พนักงานจ้างทั่วไป  
 ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศูนย์ฯ อบต.หินดาด)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก)นางสาวลลิตา เกตจันทึก


พนักงานจ้างทั่วไป  
 ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้)