องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายภาคภูมิ   เมยขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ  ต้น)

นายอภิเชฐ  ธาราพงษ์
นายภูวนัย  ยอดดอกไม้
นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับ  ปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร โมบขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายอุทัย ธงสันเทียะ
นายชาญชัย กกขุนทด
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ)