องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายภาคภูมิ   เมยขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ  ต้น)

นายอภิเชฐ  ธาราพงษ์
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับ  ปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร โมบขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายอุทัย ธงสันเทียะ
นายชาญชัย กกขุนทด
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ)