องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายภาคภูมิ   เมยขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น)

นายอภิเชฐ  ธาราพงษ์ นายภูวนัย  ยอดดอกไม้
นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับชำนาญงาน


             
            นายชัยประดิษฐ์ อินทรประสิทธิ์ นางสาวอุมาพร โมบขุนทด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
      ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)
          พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
      

นายธนากร มหายศ
นายอุทัย ธงสันเทียะ
จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชาญชัย กกขุนทด

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(ว่าง)

พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน


นายก้อง ไมขุนทด
นายอดุลย์ คูณขุนทด
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพ์ แมงขุนทด
นางชะโลม คูณขุนทด
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


นางสุภาวรรณ เสนสิทธิ์
นายวิรัตน์ บับภาสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ


นางสาวปานจันทร์ คูณขุนทด
นายพยุง บัดสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ