องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

    รายละเอียดข่าว

ด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ตลอดจนเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

                เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อบต. หินดาด จึงขอประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ดังนี้

           องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “www.hindard.go.th” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

                   1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “www.hindard.go.th” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

                   2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อน และหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ          การให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไป ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

                   3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม  เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

                   5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ที่เกี่ยวข้อง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

                   6. ข้อแนะนำในการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

                   เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะทราบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) ของท่าน แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน โดยท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ      และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้

                   7. การใช้คุกกี้ (Cookies)

                   คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

                   8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “www.hindard.go.th” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

                   9. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดกำหนดให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้     เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :