องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด   ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 5 ด้าน  ได้แก่

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการผังเมือง

     2. ด้านสาธารณสุข บริการางสังคมและคุณภาพชีวิต

     3. ด้านการศึกษา

     4. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

     5. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะององค์การนริหารส่วนตำบลหินดาด
 
ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
บันทึกการรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ เสนอผู้บริหาร
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :