องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) โดยวิธีรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อมาดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา

1.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) จำนวน 1 อัตรา

2.นายช่างโยธา (ปง/ชง) จำนวน 1 อัตรา

3.นายช่างสำรวจ (ปง/ชง) จำนวน 1 อัตรา)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

1.นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) มายังองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบพิจารณาการรับโอน(ย้าย) ดังนี้

1.คำร้องขอโอน (ย้าย)

2.หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย)

3.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

4.สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น

5.สำเนาวุฒิการศึกษา

6.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :