องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายสุวิช  คมพยัคฆ์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  061-5974445
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
  ชื่อ +
นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  089-8444909
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
 

  ชื่อ +
นางสาวอริศรา  ปักษา
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 099-1419787
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th

  ชื่อ +
 นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
  โทรศัพท์ +  091-0135000
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวสุปราณี มองขุนทด
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  089-8475134
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
  ชื่อ +
นายปัญญา ผันดอนดู่
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนโยธา(นักบริหารงานช่าง ๖)
  โทรศัพท์ +  089-8476636
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายภาคภูมิ เมยขุนทด
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ ต้น)
  โทรศัพท์ + 091-7706709
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายณัฐพงศ์ เตียนจันทึก
  ตำแหน่ง +
นักวิชการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  ต้น)
  โทรศัพท์ +  065-6829987
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th
 
  ชื่อ +
นางสายฝน  คงขุนทด
  ตำแหน่ง +
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ  ต้น)
  โทรศัพท์ +  098-3378079
  อีเมล์ + admin@hindard.go.th