องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

                วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ลงนามในประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระสำคัญ กล่าวคือ

            คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาดมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการบริการประชาชนอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดีมีจิตบริการและดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๖๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบลงวันที่๑๘มิถุนายน๒๕๕๗”

                     ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดยจะดำเนินการดังนี้

                      ๑) บริหารงานและปฏิบัติงานด้านหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

                    ๒) ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและนิยมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

                    ๓) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ

                      ๔) เชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

                   ๕) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบโดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :