องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

    รายละเอียดข่าว

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.  ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และตามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นั้น

                   เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๖๐๙๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕      จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขยายกรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

            เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว จึงเห็นควรประกาศขยายระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อไป    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 
ปก
คำนำ สารบัญ
บทที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ (๑)
ส่วนที่ ๒(๒) บัญชีแผนป้องกันการทุจริต
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ กิจกรรม มาตรการ
คำสั่งแต่งแต่งคณธทำงานจัดทำแผน
ประกาศใช้แผนครั้งแรก
ส่วนที่ ๑ บทนำ
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :