องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว

                      ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำ   แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๑๓/ว ๐๐๑๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

                     เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕                และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ    และสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๑๓/ว ๐๐๑๕     ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนฯ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผน
เอกสารลงชื่อการประชุม
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :