องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมษณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ตามที่  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙   และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อนายอำเภอด่านขุนทด  และได้พิจารณาลงนามอนุมัติในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่  ๕  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙    ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๙  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    


    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมษณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :