องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]15
2 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) [ 3 ต.ค. 2566 ]17
3 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 เม.ย. 2566 ]84
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]15
5 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 20 เม.ย. 2565 ]152
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ก.พ. 2564 ]331
7 ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 ก.พ. 2564 ]350
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]294
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]351
10 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ [ 4 มี.ค. 2563 ]315
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.พ. 2563 ]316
12 กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]339
13 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 11 ต.ค. 2562 ]318
14 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]310
15 มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม [ 8 ต.ค. 2562 ]306
16 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 เม.ย. 2562 ]309
17 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 12 ต.ค. 2561 ]317
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]301
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]313
20 นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ต.ค. 2560 ]323
21 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการฯ [ 16 ต.ค. 2560 ]301
22 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2560 ]297
23 ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย ในการปฏิบัติราชการฯ [ 5 ต.ค. 2560 ]323
24 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 3 เม.ย. 2560 ]220
25 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 15 ส.ค. 2557 ]281