องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 พ.ค. 2565    ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 36
  20 เม.ย. 2565    นโยบายกลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37
  3 ก.พ. 2565    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน 33
  5 มี.ค. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 34
  1 ต.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 93
  27 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 122
  1 ต.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างความผาสุขความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจพนักงาน ของอบต.หินดาด ประจำปีงบประมาณ2560 189