องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.พ. 2565    การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 62
  4 ก.พ. 2565    กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาคลองสวยน้ำใส เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม 40
  28 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 59
  28 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ 48
  14 ม.ค. 2565    กิจกรรมลงนามในประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 66
  10 ม.ค. 2565    กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 58
  10 ม.ค. 2565    กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 60
  14 ธ.ค. 2563    กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง ค่านิยม เรื่องการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 194
  2 พ.ย. 2563    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปีงบประมาณ 64 194
  31 ก.ค. 2563    มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 198
  31 ก.ค. 2563    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 190
  27 ธ.ค. 2562    มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 190
  27 ธ.ค. 2562    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 193
  27 ธ.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 193
  27 ธ.ค. 2562    มาตรการโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 194
  27 ธ.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 194
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 217
  11 พ.ย. 2557    ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ อบต. หินดาด 194
  5 ต.ค. 2557    ประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี 193
  5 ต.ค. 2557    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลหินดาดว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 198


หน้าที่ 1 [ 2 ]