องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 25 ม.ค. 2565 ]79
162 การประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]173
163 สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล [ 14 ม.ค. 2565 ]167
164 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด [ 11 ม.ค. 2565 ]186
165 ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]188
166 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]210
167 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2565 ]212
168 แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2565 ]185
169 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]34
170 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2564 ]34
171 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]219
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 พ.ย. 2564 ]176
173 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 19 พ.ย. 2564 ]172
174 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ย. 2564 ]118
175 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ต.ค. 2564 ]33
176 ประกาศอบต. หินดาด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย และแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]453
177 การแจ้งเหตุไฟส่องสว่างขัดข้อง [ 11 ต.ค. 2564 ]165
178 การขอน้ำอุปโภค-บริโภค [ 8 ต.ค. 2564 ]149
179 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2564 ]252
180 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2564 ]230
181 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หินดาด และนายก อบต.หินดาด [ 4 ต.ค. 2564 ]245
182 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ต.ค. 2564 ]149
183 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]118
184 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2564 ]33
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 27 ส.ค. 2564 ]262
186 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ส.ค. 2564 ]239
187 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]126
188 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]120
189 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2564 ]285
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการงดให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ในการดำเนินงาน และช่วงเทศกาลสำคัญ [ 22 เม.ย. 2564 ]172
191 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]392
192 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 1 เม.ย. 2564 ]342
193 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 1 เม.ย. 2564 ]354
194 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]114
195 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]119
196 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน [ 4 ก.พ. 2564 ]387
197 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]111
198 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]192
199 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 22 ม.ค. 2564 ]376
200 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]348
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11