องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก [ 30 มี.ค. 2565 ]178
122 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ [ 28 มี.ค. 2565 ]196
123 แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 23 มี.ค. 2565 ]176
124 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]226
125 คู่มือและมาตราฐานการให้บริการกองสวัสดิการสังคม [ 21 มี.ค. 2565 ]189
126 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2565 ]32
127 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 [ 17 มี.ค. 2565 ]30
128 กองสวัสดิการสังคมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ [ 11 มี.ค. 2565 ]176
129 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 11 มี.ค. 2565 ]30
130 ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีการศึกษา 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]208
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 1 มี.ค. 2565 ]193
132 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด 19 (กองสวัสดิการสังคม) [ 28 ก.พ. 2565 ]175
133 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน [ 25 ก.พ. 2565 ]208
134 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 21 ก.พ. 2565 ]220
135 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 21 ก.พ. 2565 ]207
136 การประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 18 ก.พ. 2565 ]201
137 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 [ 15 ก.พ. 2565 ]32
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 11 ก.พ. 2565 ]196
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]199
140 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2565 ]211
141 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน [ 2 ก.พ. 2565 ]137
142 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 [ 31 ม.ค. 2565 ]30
143 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 31 ม.ค. 2565 ]31
144 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 [ 31 ม.ค. 2565 ]32
145 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]193
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ม.ค. 2565 ]200
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]185
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]188
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ม.ค. 2565 ]182
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ม.ค. 2565 ]199
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ม.ค. 2565 ]171
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 28 ม.ค. 2565 ]160
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]160
154 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลหินดาด ปี ๒๕๖๕ [ 26 ม.ค. 2565 ]186
155 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2565 ]184
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 25 ม.ค. 2565 ]77
157 การประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]172
158 สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล [ 14 ม.ค. 2565 ]167
159 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด [ 11 ม.ค. 2565 ]184
160 ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]185
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11