องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลอดบุหรี่ [ 30 ธ.ค. 2563 ]122
202 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]342
203 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2563 ]349
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 30 พ.ย. 2563 ]115
205 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต. ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]332
206 ภาพกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [ 14 ต.ค. 2563 ]330
207 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]338
208 เรือ่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]388
209 ประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]383
210 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 19 ส.ค. 2563 ]382
211 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]379
212 การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ค. 2563 ]349
213 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่๑ [ 30 มิ.ย. 2563 ]417
214 ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแแบบประเมินจาก ITA [ 1 มิ.ย. 2563 ]393
215 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [ 28 พ.ค. 2563 ]369
216 ประกาศ-ภ.ด.ส.3-รายตำบล [ 1 พ.ค. 2563 ]357
217 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 9 มี.ค. 2563 ]421
218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 มี.ค. 2563 ]375
219 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]331
220 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยแรกประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]210
221 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วตำบลหินดาด [ 3 ก.พ. 2563 ]315
222 ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางsocial Network อบต.หินดาด [ 3 ก.พ. 2563 ]330
223 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 27 ม.ค. 2563 ]318
224 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]313
225 แจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 24 ม.ค. 2563 ]208
226 แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่ง รักษาราชแทนผู้อำนวยการกอง [ 14 ม.ค. 2563 ]200
227 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ อบต.หินดาด [ 13 ม.ค. 2563 ]463
228 ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]307
229 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]330
230 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]314
231 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน อบต.หินดาด [ 2 ต.ค. 2562 ]306
232 ภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น/การประชาคมท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2562 ]346
233 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 ต.ค. 2562 ]522
234 การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของทางราชการ [ 30 ก.ย. 2562 ]342
235 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) [ 30 ก.ย. 2562 ]299
236 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]302
237 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]293
238 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]305
239 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562(กองสวัสดิการสังคม) [ 21 ส.ค. 2562 ]302
240 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562(กองสวัสดิการสังคม) [ 9 ส.ค. 2562 ]300
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11