องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]49
242 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ดำเนินการเก็บรวมรวมขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน รวม 24 หมู่บ้าน เพื่อรวมรวมส่งศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในวันที่ 21 มิ.ย.62 เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ตามนโยบาย"จังหวัดสะอาด [ 18 มิ.ย. 2562 ]300
243 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]316
244 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 1 มิ.ย. 2562 ]292
245 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 1 มิ.ย. 2562 ]334
246 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]370
247 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]317
248 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]303
249 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]322
250 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]317
251 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 15 เม.ย. 2562 ]311
252 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 22 มี.ค. 2562 ]250
253 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 มี.ค. 2562 ]226
254 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]297
255 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]307
256 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 7 ธ.ค. 2561 ]286
257 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 30 พ.ย. 2561 ]284
258 กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 30 พ.ย. 2561 ]303
259 ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) [ 12 พ.ย. 2561 ]334
260 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐ(กองสวัสดิการสังคม) [ 6 พ.ย. 2561 ]322
261 ประกาศราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ [ 1 พ.ย. 2561 ]326
262 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2561 ]328
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2561 ]316
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2561 ]309
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ [ 1 พ.ย. 2561 ]335
266 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 15 ต.ค. 2561 ]333
267 แจ้งประชาสัมพันธ์ฺการมอบอำนาจให้รองปลัด [ 15 ต.ค. 2561 ]220
268 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]322
269 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]326
270 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 3 ต.ค. 2561 ]319
271 การกำหนดระยะเวลากระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน [ 3 ต.ค. 2561 ]321
272 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]298
273 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของทางราชการ [ 28 ก.ย. 2561 ]311
274 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]1023
275 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]312
276 เรื่อง แจ้งรายชื้อเช็ดหมดอายุ [ 12 ก.ค. 2561 ]333
277 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2561 ]327
278 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2561 ]314
279 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]360
280 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]331
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11