องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ธ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563 118
  29 พ.ย. 2562    ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 125
  3 ต.ค. 2562    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 121
  2 ต.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน อบต.หินดาด 115
  2 ต.ค. 2562    ภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น/การประชาคมท้องถิ่น 125
  1 ต.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 52
  30 ก.ย. 2562    การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของทางราชการ 134
  30 ก.ย. 2562    การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) 113
  23 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 114
  16 ก.ย. 2562    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 113
  23 ส.ค. 2562    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 114
  21 ส.ค. 2562    โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562(กองสวัสดิการสังคม) 115
  9 ส.ค. 2562    โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562(กองสวัสดิการสังคม) 114
  9 ส.ค. 2562    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 115
  1 ส.ค. 2562    การสำรวจที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้าง 119
  15 ก.ค. 2562    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 115
  21 มิ.ย. 2562    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) 115
  19 มิ.ย. 2562    กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร 113
  18 มิ.ย. 2562    กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ดำเนินการเก็บรวมรวมขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน รวม 24 หมู่บ้าน เพื่อรวมรวมส่งศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในวันที่ 21 มิ.ย.62 เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ตามนโยบาย"จังหวัดสะอาด 114
  7 มิ.ย. 2562    ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 118


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]