องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ม.ค. 2565 ]156
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ม.ค. 2565 ]172
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ม.ค. 2565 ]145
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 28 ม.ค. 2565 ]133
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]133
126 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลหินดาด ปี ๒๕๖๕ [ 26 ม.ค. 2565 ]162
127 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2565 ]160
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 25 ม.ค. 2565 ]53
129 การประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]148
130 สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล [ 14 ม.ค. 2565 ]140
131 การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลหินดาด [ 11 ม.ค. 2565 ]158
132 ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]160
133 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 5 ม.ค. 2565 ]181
134 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2565 ]186
135 แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ม.ค. 2565 ]158
136 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]9
137 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2564 ]9
138 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]188
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 พ.ย. 2564 ]144
140 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 19 พ.ย. 2564 ]142
141 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ย. 2564 ]91
142 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ต.ค. 2564 ]9
143 ประกาศอบต. หินดาด เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย และแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]341
144 การแจ้งเหตุไฟส่องสว่างขัดข้อง [ 11 ต.ค. 2564 ]127
145 การขอน้ำอุปโภค-บริโภค [ 8 ต.ค. 2564 ]118
146 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2564 ]225
147 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 6 ต.ค. 2564 ]203
148 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หินดาด และนายก อบต.หินดาด [ 4 ต.ค. 2564 ]212
149 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ต.ค. 2564 ]124
150 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]17
151 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]8
152 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]94
153 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2564 ]8
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 27 ส.ค. 2564 ]236
155 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ส.ค. 2564 ]210
156 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]97
157 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]95
158 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2564 ]253
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบายการงดให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ในการดำเนินงาน และช่วงเทศกาลสำคัญ [ 22 เม.ย. 2564 ]140
160 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]355
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11