องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 413 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น/การประชาคมท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2562 ]315
202 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 1 ต.ค. 2562 ]366
203 การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของทางราชการ [ 30 ก.ย. 2562 ]314
204 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) [ 30 ก.ย. 2562 ]271
205 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]273
206 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]267
207 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]272
208 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562(กองสวัสดิการสังคม) [ 21 ส.ค. 2562 ]275
209 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562(กองสวัสดิการสังคม) [ 9 ส.ค. 2562 ]267
210 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]270
211 การสำรวจที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้าง [ 1 ส.ค. 2562 ]347
212 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]276
213 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) [ 21 มิ.ย. 2562 ]283
214 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 19 มิ.ย. 2562 ]273
215 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]8
216 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ดำเนินการเก็บรวมรวมขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน รวม 24 หมู่บ้าน เพื่อรวมรวมส่งศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในวันที่ 21 มิ.ย.62 เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ตามนโยบาย"จังหวัดสะอาด [ 18 มิ.ย. 2562 ]270
217 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]284
218 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 1 มิ.ย. 2562 ]268
219 กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เดินป่าเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชสมุนไพร ในป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืช ณ โคกหนองสำโรง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโครงการอนุร [ 1 มิ.ย. 2562 ]292
220 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]343
221 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]281
222 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]279
223 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]293
224 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]290
225 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 15 เม.ย. 2562 ]289
226 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 22 มี.ค. 2562 ]215
227 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 มี.ค. 2562 ]195
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ) [ 12 มี.ค. 2562 ]311
229 ส่งเอกสารหลักฐาน แบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 (เพิ่มเติม ) สวัสดิการสังคม [ 12 มี.ค. 2562 ]291
230 ส่งเอกสารหลักฐาน แบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 (เพิ่มเติม ) สวัสดิการสังคม [ 12 มี.ค. 2562 ]302
231 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]275
232 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]278
233 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 7 ธ.ค. 2561 ]261
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 30 พ.ย. 2561 ]260
235 กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 30 พ.ย. 2561 ]278
236 ประกาศ เรื่อง การรับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) [ 12 พ.ย. 2561 ]302
237 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมธงฟ้าประชารัฐ(กองสวัสดิการสังคม) [ 6 พ.ย. 2561 ]296
238 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน กันยายน 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]333
239 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]310
240 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือน ตุลาคม 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]387
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11